کاش یکی باشد 

مسلط به دوست داشتن 

با پیش فرض ماندن 

آنقدر که اضافه اش 

از آغوش ات بزند بیرون! 

و بداند زندگی 

بی دلبری های مکرر 

نه آبی گرم می‌کند، 

نه دلی ... 
مریم قهرمانلو