راهش این نیست، 

اگر میخواهی دوستت بدارم، 

کافیست مهربان باشی، 

و اما اگر میخواهی دوست ترت بدارم، 

باید مهربانی ات را به زبان بیاوری،

مثل یک بوسه، 

مثل یک لبخند، 

مثل همین دوستت دارم ها، 

که باید بگویی 

و نمیگویی