گفته بودی با قطار 

این بار خواهم رفت و من،

مانده ام باید چطور 

این چرخ را پنچر کنم... .