منتظر می مانم

تا عصایت شوم ،

سوی چشمانت ،

یادآور قرص هایت ،

هم بازی نوه هایت ،

من جوانی ام را برای پیری ات کنار گذاشته ام .... .