وقتی گفتم عاشقتم 

میدانستم که باید 

آدم دیگری شوم ،

میدانستم باید 

هر روز به هزاران طریق 

خواستنم را به تو بفهمانم ،

تمام زمزمه های تو را 

بی پروا پرواز کنم ،

تمام اخم های تو را بایستم ،

میدانستم باید 

مسیر قلبم حتی در شلوغی شهر 

نباید از چشمانت برگردد ،

میدانستم باید 

آنقدر مرد شوم 

که هیچ مردی نتواند 

حتی در فکرهایش تو را داشته باشد ،

حال بگو بانوترین بانو !

بگو آیا توانسته ام 

با این رفتارهای عاشقانه ام 

قلبت را بدست بیاورم ؟ 
آیدین دلاویز