ما ....

از فصل های بیشمار زندگی گذشتیم ،

از تاریخ با یکدیگر بودن ،

از لحظه های با دیگری بودن ،

از روزگار پر حسرت نبودن گذشتیم ،

ما

از دست ها ،

از چشم ها ،

از آرزوها ،

از خودمان گذشتیم ،

امروز ...

از پس ابهام سالیان ،

بی هیچ انتظاری

میان سایه ها ،

مردی را دیده ام شبیه تو ،

میان آدم ها ،

سایه ای را دیده ای شبیه من ،

امروز ...

از خاطرات هم گذشتیم

... و شبیه گذشته هامان دوباره رفتیم... .

نیکی فیروزکوهی