دوست داشتنت را حیف نکن!!
نمی گویم خرجش نکن...
نه... می گویم هدرش نده...
اگر می بینی مالِ دنیای تو نیست،
اگر می بینی از جنس تو نیست،
حرفش را نمی فهمی و
حرفت را نمی فهمد...
نه او را درگیر خودت کن و
نه خودت را درگیر او...
ابراز علاقه به کسی که مالِ دنیای تو
نیست "اسراف دوست داشتن" است...