من یک خودآزارِ تمام عیارم!
تو را انتخاب کرده‌ام در حالی که با‌ تو بودن چیزهایی دارد که آزارم می‌دهد...
این که دائم نگرانت هستم؛
این که همیشه غصه‌ی این را می‌خورم که نکند یک روز دوستم نداشته باشی..
یا این که کاش بودنت آنقدر ادامه دار بود که مجبور نبودم هرروز اینقدر دلتنگت باشم!!
این‌ها و هزاران چیزی که
هرروز از جانب تو آزارم می‌دهد...
و خب البته که هر زنی
عاشق این‌گونه خودآزاری ها‌ست!