میخواهم باشم،

نه در یک قدمی ات،

نه حتی در همسایگی ات،

میخواهم مثل یک حس خوب باشم 

در قلبت،

کنار همه ی ابدی هایت،

میخواهم در ذهنت باشم،

کنار خاطره هایی که 

هیچ وقت فراموش نمیکنی،

کنار همه ی شب هایی که 

تا صبح بیداری،

میخواهم گوشه ی ذهنت باشم 

همان گوشه ای که 

خاک میخورد اما هست،

میخواهم یادم با تو باشد 

حتی اگر نباشم کنارت.... .